×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

SW 2.0.3: PHẦN MỀM ĐẦU KARA BỔ SUNG CƠ CHẾ BẢO TRÌ Ổ CỨNG

Phiên bản bổ sung cơ chế Bảo trì ổ cứng, bổ sung nhập mật khẩu cho Autoplay,...

- Fix các lỗi làm khởi động lại đầu

- Bổ sung chức năng Bảo trì ổ cứng

- Bổ sung chức năng hiển thị Bài hát mới trên Tablet/Mobile điều khiển

- Bổ sung chức năng Xoá bài hát trên Tablet

- Bổ sung chức năng Thiết lập Volume lúc khởi động đầu

- Set lại Volume mặc định lúc khởi động là 80

- Bổ sung nhập Mật khẩu khi Thêm bài vào Autoplay